Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Avís Legal

Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els fitxers, textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Tots els drets són reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només és autoritzat l'ús personal no comercial. No és permesa la modificació del web ni dels seus continguts, tret dels productes i serveis regits per clàusules i condicions particulars pròpies.
  • La informació geogràfica i cartogràfica visualitzada a través d'aquest web no substitueix la cartografia oficial que, tant en format digital com imprès, es pot obtenir de manera reglada, segons estableixen els mecanismes previstos per la Llei 16/2005 de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i desenvolupada pel Decret 398/2006, de Reglament.
  • L'ICGC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest Institut.
  • L'ICGC no garanteix que el web i els servidors siguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi, tret dels productes i serveis regits per condicions d'us i d'accessibilitat pròpies.
  • La responsabilitat de l'ús de la informació del lloc web és de l'usuari.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per a emmagatzemar informació que permeti d'identificar la persona física usuària del web.


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral